İnsan Kaynakları Yönetimi

Amaç

Firmanın insan kaynakları yönetimi sürecinde, insan kaynakları bölümüne destek olmak

Kapsam

•    Firma çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla iş analizi çalışmaları yapmak
•    Mevcut durumu olması gerekenle kıyaslayarak varlık-ihtiyaç sapmalarını belirlemek
•    Çalışanlarda bulunması gereken yetkinliklerin çalışanlara kazandırılması konusunda eğitim ve kariyer planlamasının yapılması ile ilgili destek vermek
•    Yetkinlik bazlı eleman seçme ve yerleştirme süreci ile ilgili sistemi kurmak ve uygulamayı denetlemek
•    Performans yönetim sistemini geliştirmek ve performans değerlendirmeyi etkin hale getirmek
•    İşletmede sürekli gelişmeyi kültür haline getirmek için öneri geliştirme sistemini kurmak, sistemin etkin şekilde uygulanması ve devamlılığının sağlanması için destek vermek

Yöntem ve Araçlar

•    Mevcut durum analizi
•    Proje ekibi oluşturma
•    Ekibin eğitimi
•    Ölçme ve değerlendirme
•     Workshoplar
•    Rapor hazırlama
•    Sunuş

Süre

Firma talepleri ve firmada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenir.