Organizasyon Geliştirme

Organizasyon Geliştirme Ve Performans Artırma Planlaması (Od/Pıp)

Amaç

İyi yönetilen, kaynakları etken ve etkili kullanarak yüksek verimlilik elde eden bir kuruluş oluşturmak için üst yönetim ekibinin gelişimini sağlayarak kuruluşun planlama, problem çözme, ekip çalışması ve insan ilişkileri ile bunların doğal sonucu olarak kısa süreli hedeflere ilişkin ciro, karlılık, verimlilik artışı, maliyet ve fire oranlarının azaltılması gibi çeşitli performans göstergelerinde iyileşme sağlamak, nihai olarak da stratejik yönetim ve toplam kalite yönetiminin temelini oluşturan politikalarla yönetime geçişi kolaylaştırmaktır.

İçerik

•    Kuruluşun ana faaliyet alanının belirlenmesi,
•    Kuruluşun uzun ve kısa dönemli amaçlarının belirlenmesi,
•    Kuruluş için vizyon ve misyon tanımı,
•    Belirlenen kısa süreli amaçların hedeflere dönüştürülmesi,
•    Kuruluşun belirlenen hedeflere ulaşmasını engelleyen güçlerin (zayıf yönler) tanımlanması ve sınıflandırılması,
•    Destekleyici güçlerinin (kuvvetli yönler) belirlenmesi,
•    Destekleyici ve engelleyici güçlerin gruplandırılması ve her grubun şiddet derecesinin belirlenmesi,
•    Kuvvet Alanı Analizi (Field Forces Analysis) yapılarak performans açığının belirlenmesi,
•    Tehditlerin ve fırsatların analizi ve yorumlanması,
•    Kuruluşun hedeflerine ulaşması yolundaki engelleri (zayıf yönleri) ortadan kaldırmak üzere eylem planları hazırlanması,

Yöntem ve Araçlar

•    Mevcut durum analizi
•    Proje ekibi oluşturma
•    Ekibin eğitimi
•    Ölçme ve değerlendirme
•    Workshoplar
•    Rapor hazırlama
•    Sunuş

Süre

Firma talepleri ve firmada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenir.